หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   30 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มอ. หาดใหญ่   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 เม.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าประชุมดังเรื่องต่อไปนี้

26 มีนาคม 2555

08.45 - 09.45 น. Review on Microbiology.

10.00 - 11.30 น. Clinical Application of In Vitro Microbiology Laboratory Tests.

Antimicrobial Resistance: Mechanisms & Epidemiology.

11.30 - 12.15 น. Review and Update on Antibacterial Agents: Macrolides

13.15 - 14.15 น. Invasive Fungal Infections.

14.15 – 15.15 น. Pharmacokinetic & Pharmacodynamic of Anti-microbial Agents.

15.30 – 16.45 น. Review and Update on Antibacterial Agents: Beta-lactams.

27 มีนาคม 2555

08.15 – 09.00 น. Review and Update on Antibacterial Agents: Tetracycline, Tigecycline.

09.00 – 09.45 น. Review and Update on Antibacterial Agents:Sulfonamides.

10.00 - 11.00 น. Antimicrobial Agent Cross Allergy: Review & Case Discussion.

11.00 - 12.00 น. Community Acquired Antimicrobial Resistance.

13.00 - 14.30 น. Treatment options for hospital acquired MDR gram negative bacterial resistance.

14.45 – 15.45 น. Treatment options for hospital acquired gram positive bacterial resistance.

15.45 - 16.45 น. Upper Respiratory Tract Infections.

28 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น. Lower Respiratory Tract Infections: Case Discussion.

10.15 – 11.15 น. Severe Sepsis & Septic Shock.

11.15 – 12.15 น. Urinary Tract Infections: Case Discussion.

13.15 - 14.15 น. Infected CAPD: Case Discussion

14.15 - 15.15 น. C. difficile Infections: Case Discussion

15.30 - 17.00 น. CNS Infections: Case discussion.

29 มีนาคม 2555

8.30 – 10.00 น. IV catheter related infections: Case Discussion.

10.15 – 11.00 น. Febrile neutropenia.

11.00 – 12.00 น. Infective endocarditis: Case Discussion.

13.00 – 14.30 น. Review and updated on pediatric vaccine.

14.45 - 16.15 น. Review and Update on Tuberculosis.

30 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น. Review and Update on Opportunistic Infections: Case Discussion.

10.15 - 11.45 น. Review and Update on Antiretroviral Therapy.

13.00 - 14.00 น. Bone and Joint Infections.

14.00 – 15.00 น. Malaria Treatment and Prophylaxis.

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการนำไปสอนนักศึกษา และพัฒนาความรู้เพื่อนำไปใช้เรียนต่อเฉพาะทาง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะสาขาทางโรคติดเชื้อซึ่งต้องมีการสอนอยู่แล้ว

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th