หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิชาภา  จันทร์ดี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   26 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

จากการที่ดิฉันนางสาวนิชาภา จันทร์ดี และผู้ร่วมปฏิบัติงานคือ นางสาวชดาภา บุญยัง อาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาะรณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ. ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้น ได้ทราบว่าทิศทางของแผนฯ มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทิศทางของแผนมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

                คนพิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ

๑.    พัฒนาให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๒.     สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการ ผู้นำคนพิการและเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๓.      สร้างสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรคืต่อความพิการและคนพิการ

เป้าประสงค์

๑.   คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

๒.     สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

๓.       คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากระบบบริการด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ กีฬา และการท่องเที่ยว

๔.       มีการศึกษาวิจัยด้านคนพิการเพื่อนำไปพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปะรรม

๕.       องค์กรด้านคนพิการ ผุ้นำคนพิการและเครือข่ายทุกระดับทุกพื้นที่มีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน

๖.       คนพิการมีความมั่นใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของตนเอง รวมถึงมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

๗.       สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการและมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานมีทั้งหมด ๕ ด้านดังต่อไปนี้

                ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

                ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนดลยี และข้อมูลข่าวสาร ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

                ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมพลังอำนาจให้แก่คนพิการและผุ้ดูแลคนพิการ

                ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

                ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถมีบทบาทได้ดังต่อไปนี้

๑.       ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน มีรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้พิการ ยกตัวอย่างเช่น

๑.      วิชากายภาพบำบัดชุมชน ๒. ที่มุ่งเน้นไปในการเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนในระบบสุขภาพชุมชนด้านการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ

๒.      วิชาชุมชนกับสุขภาวะ ที่มุ่งเน้นเรื่องระบบสุขภาพชุมชน

ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๓  ๔ และ ๕

๒.       ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเนื้อหาและรายวละเอียดหัวข้อในบางรายวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในแนวทางข้อ ๓ ที่ได้กล่าวว่า ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการฝึกอบรม เกี่ยวกับการสร้างและปรับสภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนพิการ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า ๓๕ บรรทัดที่ ๒๐

๓.       ในการจัดแผนงาน โครงการและงานวิจัย สามารถจัดได้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในแนวทางข้อ ๗ ที่ได้กล่าวว่า พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถนำไปกำหนดนโยบายด้านความพิการของประเทศ หน้า ๓๖ บรรทัดที่ ๕  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากมติของการวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๒ ในบทที่ ๓ ที่ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานศึกษาสามารถเข้ามามีบทบาทดังต่อไปนี้

๑.       จากยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทาง/มาตรการ/กลยุทธ์ ที่ ๒ หน้าที่ ๕๔ โครงการที่ ๓ โครงการถอดบทเรียนการดูแลคนพิการของผู้ดูแลและเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรที่น่าจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดโครงการนี้คือหลักสูตรกายภาพบำบัด โดยสามารถบูรณาการโครงการนี้เข้ากับรายวิชา PTH-493 กายภาพบำบัดชุมชน ๒ ได้หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒.       จากยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทาง/มาตรการ/กลยุทธ์ที่ ๗ หน้าที่ ๕๘ โครงการที่ ๑ โครงการวิจัยปัญหาการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรที่สามารถเข้ามามีบทบาทคือหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือหลักสูตรด้านศิลปศาสตร์และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แต่อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ ๒  อาจจะต้องนำไปปรับปรุงให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th