หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มให้มีการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขึ้น เป็นปีที่ 6   เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์  และประยุกต์ทฤษฎีด้านการตลาดมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้จริง

 ในโอกาสนี้มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือกให้เข้ามีนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงศักยภาพในฐานะคนรุ่นใหม่  พร้อมทั้งแสดงบทบาทที่สำคัญของวิชาชีพเภสัชกรการตลาด ให้ประจักษ์แก่สายตาบุคคลทั่วไปที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ในงานดังกล่าวนอกจากจะมีการนำเสนอแผนการตลาดต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดของตนเอง ซึ่งจากผลการประกวด มีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ คือทีม Smile mom จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. รางวัลรองชนะเลิศ คือทีม I-motion จากคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. รางวัลชมเชย คือทีม Isofen จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ ทีม Difference จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่นักศึกษาไปนำเสนอผลงานแผนการตลาดต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ได้รับคำแนะนำและแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการทำแผนการตลาดสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในรุ่นต่อๆไปดังนี้

1. วิธีการคำนวณทางการเงิน นักศึกษาจะต้องพยายามพิจารณาอ้างอิงมาจากข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ได้ เพื่อจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจในการลงทุน

2. การทำแผนการตลาดจะต้องเน้นขอ้มูลที่เป็นการวิจัยตลาด (Market research) ให้มาก

3. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ควรจะต้องมีสโลแกน หรือลักษณ์ที่สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์

4. การแบ่ง segment ทางการตลาดหรือการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะต้องชัดเจน

5. อาจเพิ่มเติมประเด็นในอนาคต เช่นแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการผลิตรองรับความต้องการของตลาด สุดท้ายเพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต

6. วิธีการนำเสนอ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการเสนอสินค้าหรือแผนต่างๆของตนเองให้คุ้มค่าที่สุด โดยในความเป็นจริงผู้ตัดสินจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความน่าสนใจในการนำเสนอ แต่ให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่า  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จะนำไปปรับกระบวนการ วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้น การเขียนแผนการตลาดและการนำเสนอแผนการตลาดของนักศึกษาที่สนใจในงานด้านเภสัชกรรมการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th