หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปภาวรินทร์  นิลละออ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Pharmacotherapy guiline : Review and update
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

หัวข้อภาคบรรยาย

1. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

 1.1 Osteoporosis Practice Guidelines: What’s New?

 1.2  Acute Pain Management Practice Guideline

 1.3 Drug Allergy: An Updated Practice Parameter  

 1.4 Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma Guidelines: 2010 Revision

 1.5 Update on CKD Management and Renal Replacement Therapy

 1.6 Continuous Glucose Monitoring: What Guideline Said?

2. วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

 2.1 Clinical Practice Guideline on the Use of ESA in Anemic Cancer Patients 

 2.2 Practice Guideline on the Use of Antiemetics in Cancer: An Update 

 2.3 Latest Update on Neutropenic Fever Pharmacotherapy 

 2.4 Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis 2011

 2.5 Update Management of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS)

 2.6 Cardiology Guideline Updates for the Management of Peripheral Vascular Disease   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทุกหัวข้อ สามารถนำความรู้ที่ได้ใหม่ๆ เรื่องแนวทางการรักษาโรคมาประยุกต์กับการเรียนการสอน ในรายวิชาทางเภสัชกรรมคลินิก เนื่องจากแนวทางเดิมข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตามการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด คุ้มค่าการรักษา และไม่เกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ทุกหัวข้อสามารถนำไปใช้สอนในรายวิชาทางเภสัชกรรมคลิกได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในรายวิชา Pharmacotherapy I-IV และ Dispensing

และสามารถนำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอาศรมยา มวล. ได้อีกด้วยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th