หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พีรรัชต์  ไทยนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   02 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เวชปฏิบัติการใช้ยาอย่างเหมาะสม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559

และการบรรยายเกี่ยวกับเวชปฏิบัติในการใช้ยาอย่างเหมาะสมของยาต่าง ๆ ได้แก่

Inotropes and vasopressors

Antimigraine

Antihypertensive drugs in chronic renal failure

Antituberculous drugs

Proton Pump Inhibitors in common GI problems

Drugs used to palliate common  symptoms in cancer patients

Antiarrhythmic drugs

Tropical corticosteroids

NSAIDs in the high risk medical patients

Lipid lowering agents

Antibiotics in ambulatory care

Oral cephalosporin in clinical practice

Warfarin

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ดังนี้

Multidisplinary approach from diagnosis to monitoring of NET

Strategy of antibiotic use in Critically-ill patients

ICS/IABA Combination in COPD from clinical study to practice

Update practical use of 2nd antiepileptic drugs   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้เรื่องนโยบายแห่งชาติด้านยา และ การใช้ยาอย่างเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาและการวิจัยและการบริการวิชาการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการในร้านยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th