หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2555
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1.      เรื่องงานประชุม clinical correlation และการทำเกณฑ์มาตรฐานฯ:  เนื้อหาหลักก็เกี่ยวข้องกับการจัดงาน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน โดยขอให้แต่ละสถาบันส่งรายชื่อมาด่วนถ้าเป็นไปได้ภายในสัปดาห์หน้า และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานในชุดอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ

2.      การจัดทำคู่มือเทคนิคการแพทย์: จะมีการทำแนวปฏิบัติที่ดี (good practices) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (guideline) ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาฯ คัดเลือกมาเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพในทางกฎหมาย 2 เรื่องคือ anti-HIV testing และ blood bank โดยที่ประชุมได้พูดถึงความพร้อมในการจัดงาน การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน ผู้ประกอบวิชาชีพ และ ผู้แทนคณะอนุกรรมการมาร่วมกันจัดทำ โดยมีกรอบเวลาทำงาน พ.55 ถึง ต.. 55

3.      เรื่อง CMTE: เนื่องจากสภาฯ ได้ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฏหมายน่าจะเป็นปีหน้า แต่จะเริ่มเก็บคะแนนนับหนึ่งใหม่ทุกคนเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเมื่อ พรบ.นี้ออกมา อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ให้สถาบันต่างๆ ได้ลองใช้ระบบการเก็บคะแนนไปก่อน โดยหากสถาบันมีการจัดงานประชุมขึ้นต้องทำเรื่องขอคะแนนจาก CMTE (งาน 15 ปี เทคนิคการแพทย์ มวล. อาจลองส่งเข้าระบบเพื่อขอคะแนนได้) แต่จากการสอบถามพบว่า server ของระบบมักมีปัญหาไม่สามารถ access ได้ อย่างไรก็ตามหากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเข้าระบบได้อาจสอบถามคุณสมบูรณ์ หนูไข่  ซึ่งดิฉันจะประสานให้อีกทีคะ (จะส่งเมล์ให้อาจารย์ทุกท่านอีกครั้งคะเกี่ยวกับ CMTE)

4.      เรื่องที่ทางสภาฯ ให้เรามาช่วยปรับและหากมีข้อเสนอแนะอะไรที่เขียนและยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเล่มการรับรองหลักสูตรและสถาบันฯ  ซึ่งมีเพียงสองสถาบันที่ส่งข้อเสนอแนะและสิ่งที่แก้ไขมาคือ มวล. และ ม.นเรศวร อย่างไรก็ตาม ทางสภาฯ ก็จะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ส่งข้อเสนอแนะมาเพิ่มเติม แล้วคงจะมีการปรับใหญ่อีกครั้ง โดยต้องนำเรื่องเข้าสภาใหญ่ก่อน ส่วนหลักสูตรที่ขอส่งมารับรองช่วงนี้ก็ยังคงใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ทางวิชาชีพที่ทางสภาฯ จัดประชุมหรือจัดทำเอกสาร มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาความรู้ทางเทคนิคการแพทย์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th