หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Pharmacotherapy Guidelines: Review & Update for Pharmacy Practice
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เป็นการอัพเดตแนวทางการรักษาใหม่ๆ  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ภายในปี 2010 - 2012  ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ  เช่น  การจัดการกับความปวดแบบเฉียบพลัน  การใช้ ESA ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางจากโรคมะเร็ง  การใช้ยาต้านอาเจียนตัวใหม่  การรักษาภาวะไข้ร่วมติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง  เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อสอนนักศึกษาให้มีความรูัที่ทันสมัยมากขึ้น  ในหัวข้อที่ได้ประชุมมา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นพื้นฐานความรู้ที่จะนำไปอ่านแนวทางการรักษาฉบับเต็ม  เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th