หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   15 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์กับเภสัชกรรมปฏิบัติ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

มีการประชุมเรื่อง แนวโน้มของเภสัชกรในอนาคต ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ว่าต่อไปเภสัชกรจะอยู่จุดใด โดยเฉพาะตลาดเสรี  (AEC) ทั้งนี้แนวโน้มดังกล่าว ทำให้มีการแข่งขัน และการถ่ายเทที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม อาชีพเภสัชกรยังไม่ถูกกำหนดอยู่ในกรอบของ AEC โดยให้เหตุผลในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานของเภสัชกรไทยที่สูงกว่า ประเทศละแวกใกล้เคียง   การใช้ภาษาอังกฤษเริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วย ทางมหาวิทยาลัยต้องมีการเร่งสนับสนุน 

นอกจากนี้แล้วแนวโน้มด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่อาจจะต้องเน้นมากขึ้นในส่วนของ acute care  ที่ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร  จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น เช่น Family pharmacist ซึ่งเริ่มมีการให้ความสนใจมากขึ้น และเป็นความต้องการของสังคมที่ต้องการให้มีการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ  โดยมีเภสัชกรเข้าไปร่วมอยู่ในทีมสุขภาพ   โดยต้องมีการใช้ใจในการปฏิบัติงาน

และมีในส่วนของ บทบาทเภสัชกรในการช่วยเหลือน้ำท่วม ซึ่งได้พยายามพูดในแง่ของการจัดการระบบให้เกิดความมีประสิทธิภาพ     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง ตามทันแนวโน้มของเภสัชกรที่จะต้องเกิดขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น และมีความก้าวหน้าพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th