หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   12 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 3/255
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

10.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 น. – 12.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1: แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555

- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

  3.1  การปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา

- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใน ASEAN

  4.2 การจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

 

12.30 น. – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 น. – 16.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

 

         

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2555 และเรื่องพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 3/2555 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1   การผ่อนผันการขอความจำนงเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม

ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 38 (1/2555) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 มีมติให้ผ่อนผันการยื่นความจำนงเพื่อขอการรับรองสถาบันและเห็นชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 ให้เป็นเวลาไม่ถึง 180 วันก่อนการประกาศเปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาครั้งแรกของปีการศึกษานั้น

1.2   การแบ่งสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็น 2 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 38 (1/2555) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 มีมติให้เลื่อนการใช้แนวทางในการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2 ครั้ง คือ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 ออกไปก่อน โดยยังไม่ใช้แนวทางนี้กับผู้เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2555

1.3   ประธานฯแจ้งข้อมูลการเงินของ ศ.ศ.ภ.ท. ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ถึง 6 มีนาคม 2555

1.4   รายงานการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

ประธานแจ้งให้ทราบว่า ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เรื่องการจัดสรรแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในภาพรวม และการแจ้งเปลี่ยนรายชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อขอแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ 1 ท่าน คือ อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ และอาจารย์อีก 1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร. อภิชาต อธิไภริน เป็นตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุม

1.5   คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับฉบับแก้ไข

เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ของแต่ละสถาบัน และมีสถาบันที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับจึงขอนำเสนอรายชื่อของคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับเพื่อให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ลงนามใหม่ ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ 1 ท่าน คือ อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก รายละเอียดในคำสั่งจำเป็นต้องมีการแก้ไข ทีมเลขาฯจึงขอปรับเปลี่ยนข้อมูลและจะจัดส่งคำสั่งให้ทราบต่อไป

1.6   คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (วาระปี 2555 – 2557) ดังนั้น ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. จึงลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ 1 ท่าน คือ อาจารย์ธิดา โสตถิโยธิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก รายละเอียดในคำสั่งจำเป็นต้องมีการแก้ไข ทีมเลขาฯจึงขอปรับเปลี่ยนข้อมูลและจะจัดส่งคำสั่งให้ทราบต่อไป

1.7   ความคืบหน้าในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ. 1)

ประธานฯแจ้งให้ทราบว่า การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ. 1) ได้มีความก้าวหน้าไปประมาณ 75 เปอร์เซนต์ และในวันที่ 14 มีนาคม 2555 จะมีการระดมความเห็นรวบรวมข้อมูลในส่วนต่างๆเพื่อประกอบเป็น (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเห็นในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ก่อนทำการสรุปและดำเนินการต่อไป

1.8   งดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ในวันที่ 9 เมษายน 2555

 

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุม)

                    ได้มีการแก้ไขรายละเอียดที่ไม่เป็นสาระสำคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสะกดคำผิด และที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

3.1 การปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา

          เนื่องจากประธานฯ ศ.ศ.ภ.ท. ให้ข้อมูลว่า ประธานคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา (ภญ.รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์) ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากจึงไม่สะดวกที่จะดำเนินการจัดการกรอบเภสัชศาสตร์ศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนและการประเมินทักษะของนักศึกษาในด้านต่างๆได้ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประประธานคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาใหม่ โดยให้ ภก.อ.ดร.สมชาย สุริยะไกร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาและ ภก.ผศ.ดร.แสวง วัชรธนกิจ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา

3.2 การบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของ/นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 ที่ประชุมมีข้อสรุปให้ ภญ.รศ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็น รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับราคา เพื่อประกอบการพิจาณา โดยรายละเอียดในส่วนของการรักษานั้นในขณะนี้แต่ละสถาบันมีแนวทางในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ภญ.รศ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นขอให้แต่ละสถาบันรับผิดชอบในการประสานงานกับแหล่งฝึก รวมทั้งประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยของตนเองในการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของ/นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้มีการรักษาฟรีได้ ทั้งนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้กำหนดให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ดำเนินการฉีดวัคซีนตามที่คณะฯกำหนด ซึ่งในการฉีดวัคซีนนี้ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณบดีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตาม ประธานฯขอยกประเด็นการพิจารณานี้ไปในการประชุมครั้งถัดไป

3.3   เรื่องโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของวิชาชีพเภสัชกรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานฯ จะสอบถามการดำเนินการจากสภาเภสัชกรรมต่อไป

3.4 การมอบรางวัลการมีจริยธรรมดีเด่นของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน

เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบถามการมอบรางวัลการมีจริยธรรมดีเด่นของนักศึกษาในแต่ละสถาบันเพื่อจะได้บรรลุตัวชี้วัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ ในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯแจ้งว่าได้นำเสนอสภาเภสัชกรรมให้พิจารณาและกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และเมื่อได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอร่างเกณฑ์การพิจารณารางวัลจริยธรรมดีเด่น ในการประชุมครั้งถัดไป

 

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

4.1   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใน ASEAN

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เสนอให้ ศ.ศ.ภ.ท. ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใน ASEAN เพื่อให้มีการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือในด้านเภสัชศาสตร์ร่วมกับกลุ่มประเทศในแถบ ASEAN ในประเด็นนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านบริบทของแต่ละสถาบันและข้อจำกัดของ ศ.ศ.ภ.ท. จึงมีมติให้เป็นการดำเนินการของแต่ละสถาบัน

4.2   การจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ประธานฯสอบถามเรื่อง การจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวที่สนับสนุน ดังนั้น ในประเด็นนี้ ขอให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาว่าจะดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไปอย่างไร

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

5.1   การแสดงความคิดเห็นต่อ มคอ. 1 ภายหลังจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต

ประธานฯได้เสนอให้คณบดีในแต่ละสถาบันได้โปรดพิจาณาแสดงความคิดเห็นต่อ มคอ. 1 ภายหลังจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เพื่อให้คณะผู้วิจัย มคอ. 1 ได้นำรายละเอียดมาปรับปรุงและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อ สกอ. ต่อไป

5.2   การแสดงความคิดเห็นต่อสมรรถนะร่วม (Core competency) ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ประธานฯแจ้งว่าคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ได้จัดส่ง (ร่าง) สมรรถนะร่วม (Core competency) ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์มาให้แต่ละสถาบันพิจารณาให้ความเห็น เพื่อจะดำเนินการสรุปและจัดทำเป็นเกณฑ์สมรรถนะร่วมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ต่อไป ดังนั้น ขอให้คณบดีแต่ละสถาบันได้โปรดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นตอบกลับไปยังคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรมด้วย

           5.3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งต่อไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับของการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับของการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th