หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขนิษฐา  ชิตเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ ศ.ศ.ภ.ท.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ชี้แจงคู่มือการฝึกปฏิบัติงานให้แต่ละมหาวิทยาลัยทราบ และแบ่งเขตการนิเทศงาน ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ โดยม.วลัยลักษณ์ได้รับผิดชอบนิเทศงานในเขตโซนนิ่ง คือ จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช จ.สตูล และมีบางจังหวัดที่ได้รับผิดชอบเพิ่มเติม ได้แก่ จ.จันทบุรี กรุงเทพมหานคร จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ อาจารย์ในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ต้องไปนิเทศงานนศ.ในแต่ละผลัด ได้แก่ ผลัด 1 (8 มี.ค.-11 เม.ย 2555) และผลัด 2 (23 เม.ย.-25 พ.ค. 2555) และรวบรวมข้อมูลและแบบนิเทศ ส่งกลับไปยังส่วนกลาง ของ ศศภท. เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขในปีถัดไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการนิเทศ เพิ่อให้คณาจารย์ทุกท่านในสำนักวิชา ได้ไปนิเทศการผึกปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกต่าง ๆ ในแต่ละผลัด ได้ครบตามกำหนด โดยสถานที่ห่างไกลอาจให้มีการนิเทศทางโทรศัพท์แทน และเพื่อให้แผนการนิเทศงานสอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติงานของนศ.ชั้นปีที่ 3 จะทำให้การนิเทศงานทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ ไปประชุมหารือ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นในปีถัดไป และเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งฝึกด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th