หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   02 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคปฏิบัติ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

   การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ภาคปฏิบัติ (OSPE)  เป็นส่วนที่สอง  ต่อเนื่องจากการสอบภาคทฤษฎีที่นักศึกษาสอบไปแล้ว  โดยการสอบในลักษณะนี้จะเป็นการให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งในแต่ละฐาน  ฐานละ 3 นาที  เมื่อครบเวลาแล้วต้องเดินไปทำข้อสอบที่ฐานถัดไป  เวียนกันจนครบ 30 ฐาน  ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1.5 ชั่วโมง

   เนื้อหาการสอบจะประกอบไปด้วย  การซักประวัติผู้ป่วย  การผสมยา  การระบุยาตามกฎหมาย  การเปิดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม เพื่อตอบคำถามบางอย่าง เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
     การมีโอกาสได้ไปสังเกตการณ์การสอบฯ ครั้งนี้  ทำให้ได้ทราบแนวทางการจัดการสอบแบบ OSPE  ได้ทราบวิธีการบริหารจัดการ  จนถึงได้ทราบแนวข้อสอบ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสอบลักษณะนี้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

   นำลักษณะการจัดสอบที่ได้เรียนรู้มา  มาปรับใช้กับการจัดสอบ OSPE  ของสำนักวิชา  เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ภาคปฏิบัติ  ในปีการศึกษาหน้าต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th