หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชรินทร์  นิลมาท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันและเรื่องแจ้งเพื่อทราบแก่สถาบันผู้ผลิตกายภาพบำบัด ดังนี้

1. การจัดอบรมเพื่อสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้กายภาพบำบัด

2. ทิศทางของกายภาพบำบัด

3. การสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/55

4. มคอ. 1 และ การประเมินเพื่อรับรองสถาบันที่ผลิตกายภาพบำบัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th