หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปภาวรินทร์  นิลละออ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   02 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เวชปฏิบัติการใช้ยาอย่างเหมาะสม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการเรื่องเวชปฏิบัติการใช้ยาอย่างเหมาะสม ได้มีการบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

Perspectives and Pitfalls of Rational Use of Drugs

Inotropes and Vasopressoes. What is the Right Choice for my Patient?

Rational use and Misuse of Migrain Treatment.

P2Y12 Receptor Inhibitor in ACS management

Rational use of drug in .....

     - clinical nephrology

     - Antituberculosis drugs

     - Antibiotic use in critically ill patient and optimizing efficacy by PK/PD 

      - PPI in common GI problem

       - Drugs in cancer pain

       - Antiarrhythmic drugs

       - Erythropoietin

       - Topical steroid

       - Lipid lowering agent

       - NASIADS

       - Antibiotic in ambulatory seting

      - secondary AED

       - Warfarin

 

และอีกหลายหัวข้อ ตามเอกสารแนบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้เรื่อง แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุกหัวข้อ มาสอนในรายวิชา Pharmacotherapy , Counseling, Drug use evaluation, Pharmacovigilance

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ใหม่ๆ ไปใช้ในการบริการวิชาการในร้านยา อาศรมยาวลัยลักษณ์ และพัฒนาโจทย์วิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป ตามนดยบายด้านยาแห่งชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th