หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   02 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มอ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าคุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมครั้งที่ 2/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าเป็นกรรมการในการคุมนักศึกษาในห้องกักตัว ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

1. ชี้แจงนักศึกษาเรื่องการสอบ

2. เตรียมความพร้อมนักศึกษา

3. แนะนำการ flow ของนักศึกษา

4. register นักศึกษา

5. ควบคุมนักศึกษาเข้าห้องสอบ  

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใชในการเตรียมตัวในการเตรียมทำโครงการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งต่อไป เพื่อให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุง โครงการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th