หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   05 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.สมเด็จบรมราชเทวี รพ.พระนั่งเกล้า รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เพื่อติดตาม นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และประสานงานความร่วมมือกับแหล่งฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.สมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี รพ.พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้จากข้อเสนอแนะของแหล่งฝึกงานมาใช้ในการพัฒนาบัณฑิต หลักสูตร และกระบวนการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับกระบวนการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th