หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 มี.ค. 2555    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กฟผ.   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย กฟผ.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย กฟผ. 2 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย ในประเด็นวัฒนธรรมองค์กร วินัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน และศักยภาพ-บุคลิกภาพของ นศ. ในการทำงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0472 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th