หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   27 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   27 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การชี้แจงการเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รอบสอง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

11.30 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 – 15.30 น.

เปิดประชุมสัมมนา เรื่อง การชี้แจงกติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รอบสอง

โดย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)

14.00 – 16.00 น.

การชี้แจงกติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รอบสอง โดย

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์

รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม

16.00 – 16.30 น.

ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และปิดการประชุมสัมนา

 

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด โดยมีระยเวลาดำเนินการระหว่างปี 2555 – 2557 ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ดังปรากฏในเอกสารแนบ โดยมีประเด็นสำคัญ  ดังนี้

                ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการและวัตถุประสงค์

                โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษารวมทั้งให้สถาบันสามารถประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ ต้องการให้มีการดำเนินการเพื่อบูรณาการในการจัดการผลการดำเนินการของสถาบันเพื่อให้มีการจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมในระดับสถาบันและระดับบุคคล

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่โครงการ EdPEx สำหรับสถาบันที่ได้รับการชี้แจงในรอยที่สองนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากการส่งข้อมูล Organizatio profile และ Organization linkage ในวันที่ 30 เมษายน 2555 ให้กับคณะกรรมการของ สกอ. ถ้าหากไม่ผ่านจะไม่สามารถเข้าสู่โครงการได้ ทั้งนี้ หากสถาบันยังสนใจสามารถศึกษาหรือดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของ สกอ.ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารดังกล่าวผ่านการพิจารณา สถาบันจะต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คนต่อสถาบันและจะต้องเป็นบุคลลเดิมตลอดการดำเนินโครงการเพื่อที่จะให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามตารางที่ สกอ. ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนำเกณฑ์ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีความยืดหยุ่น เน้นการแข่งขันกับตนเอง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนำเกณฑ์ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีความยืดหยุ่น เน้นการแข่งขันกับตนเอง เพื่อบูรณาการในการจัดการผลการดำเนินการของสถาบันเพื่อให้มีการจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมในระดับสถาบันและระดับบุคคล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th