หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   24 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   24 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

10.00 – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 – 10.45 น.

นำเสนอข้อมูลของกลุ่มย่อย (กลุ่มโครงสร้างหลักสูตร และกลุ่มคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์) เพื่อพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์

10.45 – 12.00 น.

สรุปข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งงานที่จะต้องนำมาเสนอในวันที่ 14 มีนาคม 2555

 

                ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

                จากการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูลมาสรุปรวมเป็น (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวันที่ 23 มีนาคม 2555  ซึ่ง (ร่าง) มคอ.1 ฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม จะสามารถแสดงข้อมูลโดยสังเขป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อสาขา/สาขาวิชา

            ชื่อสาขา            เภสัชศาสตร์

ชื่อสาขาวิชา

                                (๑) เภสัชศาสตรบัณฑิต

                                (๒) เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

                                (๓) เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ภาษาไทย

                                (๑) เภสัชศาสตรบัณฑิต

                                (๒) เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) แสดงไว้ในกรณีที่มีการนำไปใช้ต่อไปเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีสถาบันใดที่มีหลักสูตรนี้

                                (๓) เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

ภาษาอังกฤษ

                                (๑) Doctor of Pharmacy

                                (๒) Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences) เช่นเดียวกับภาษาไทย

                                (๓) Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)

 

3. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา

            สาขาเภสัชศาสตร์ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาและสุขภาพ มีเนือหาวิชาความรู้ในหลายศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ด้านเภสัชภัณฑ์ ศาสตร์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และศาสตร์ด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ศาสตร์ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องบูรณาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ และต่อยอดองค์ความรู้ในสาขา

            ในปัจจุบันสาขาเภสัชศาสตร์มีความหลากหลายและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย รวมทั้งนโยบายการสาธารณสุขของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ดังนั้นแต่ละสถาบันจึงได้จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในบริบทที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งสาขาวิชาหรือการกำหนดสาขาเน้นในหลักสูตรเพื่อให้มีเกิดการเรียนรู้ที่เฉพาะด้านและมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น นอกจากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว ทักษะการปฏิบัติก็เป็นสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในสังคม ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรอย่างเข้มข้นเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างภาคภูมิใจและมีความชำนาญอย่างแท้จริง

4.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.       มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.       มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการ และทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา

3.       สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ

4.       เป็นแบบอย่างที่ดีและชี้นำสังคมด้านสุขภาพ

5. มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

6. มีภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม

7. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู้

1.       ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1    ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

1.2    มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา

1.3    เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

1.4    เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในหลักธรรมาภิบาลขององค์การและสังคม

 

2.       ด้านความรู้

2.1    มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.2    มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ เคมีทางยา การผลิต การประกันคุณภาพ และการใช้สมุนไพรในการประกอบวิชาชีพ

2.3    มีความรู้ในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

2.4    มีความรู้ในด้านการจัดการปัญหาของระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค

2.5    มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

2.6    มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการวิจัย

 

3.       ด้านทักษะทางปัญญา

3.1    มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา ตั้งแต่การสืบค้น ข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา

3.2    สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3.3    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

 

4.       ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1    สามารถทำงานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม

4.2    สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม

4.3    มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

 

5.       ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ

5.2    มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการอย่างเหมาะสม

5.3    มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.4    มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

6.       ทักษะทางวิชาชีพ

6.1    มีทักษะในการบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ เคมีทางยา การประกันคุณภาพ และการใช้สมุนไพรในการประกอบวิชาชีพ

6.2    มีทักษะการเตรียมยาที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการเฉพาะราย

6.3    มีทักษะในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

6.4     มีทักษะในด้านการจัดการปัญหาของระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค

 

6.  องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)

สภาเภสัชกรรม (Pharmacy Council of Thailand)

 

                ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อ 1-6 จะมีการทบทวนอีกครั้งเพื่อให้มีความครอบคลุมทุกด้าน และหัวข้อ 7-16 ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระสำคัญของสาขา กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ และอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะนำเสนอเป็นข้อสรุปต่อไปในการประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2555   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) ให้กับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพื่อเสนอต่อ สกอ. ต่อไป   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) มาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th