หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรรษมนตร์  พาลี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   16 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาดูพันธุ์พืชสมุนไพร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มี.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  จากการได้ไปศึกษาดูระบบการจัดการปลูกพันธุ์พืชสมุนไพรที่มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการจัดการปลูกพันธุ์ไม้ใหญ่ ผสมกับพันธุ์ไม้พุ่ม ซึ่งพบว่ามีต้นไม้หายากหลายชนิด และบางชนิดก็เป็นต้นไม้ที่หาได้ง่ายและมีสรรพคุณทางยามาก การวางแนวปลูกต้นไม้ใหญ่สลับพุ่มทำให้เกิดร่มเงา สามารถเป็นที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาได้ และสามารถศึกษาพันธุ์ไม้สมุนไพรไปพร้อมๆกัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำมาประยุกต์ใช้และผนวกเข้ากับการเรียนการสอนวิชาความรู้พื้นฐานทางเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ และวิชาเภสัชเวทได้ เพราะได้ทราบถึงสรรพคุณทางยาจากต้นไม้หลายๆชนิด ทราบถึงประโยชน์และโทษหากใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งนำไปปรับใช้กับสวนสมุนไพรของสำนักวิชาที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ การวางแนวของต้นไม้ การปลูกต้นไม้ และลักษณะต้างๆของต้นไม้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ศึกษาพันธุ์ไม้สมุนไพรแต่ละชนิดอย่างถึงแก่นเพื่อนนำมาเป็นความรู้ใช้ในรายวิชาทางสาขาเภสัชเวท เพื่ออธิบายถึงคุณประโยช์ โทษ สรรพคุณทางยา แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและชดเจน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0683 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th