หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  กาญจนภักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   16 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาดูงานการจัดสร้างสวนสมุนไพร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

ศึกษาการจัดสร้างสวนสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ด้านการบริหารจัดการ

2) ด้านการออกแบบสวนสมุนไพร

3) การสร้างเรือนเพาะชำพืชสมุนไพร

4) ด้านอื่นๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทำให้เราได้รับทราบเรื่องการจัดทำสวนสมุนไพร รู้ว่าเราควรจะบริหารจัดการสวน รู้ด้านการออกแบบสวนสมุนไพร และวิธีการสร้างเรือนเพาะชำ ควรจะเป็นที่ที่โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีแสงแดดส่องถึงต้นไม้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำวิธีการจัดสวนสมุนไพรของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาประยุกต์ใช้กับการจัดสวนสมุนไพรแบบครบวงจรของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปได้ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th