หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   20 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

นำเสนอบทความในหัวข้อ
"การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในการควบคุมควันจากการย่างไส้แบบในงานหลอม
The Construction and Efficiency Test of the Local Exhaust Ventilation for Smoke Control from Core Heating Process in Molten Furnace"   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานวิจัยให้สมบูรณ์ขึ้น
-ได้แนวคิดจากการรับฟังผลการศึกษาในเรื่องสุขภาพกับชุมชนมากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th