หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   09 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัด/บ.เฟดเดอรัลอิเล็กตริกจำกัด   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ ณ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด สมุทรปราการ / บริษัท เฟดเดอรัล อิเล็กตริก จำกัด บางพลี

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ข้อเสนอแนะจากทางบริษัทฯ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำข้อเสนอแนะจากทางบริษัททั้งสองมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับการฝึกในรุ่นถัดๆ ไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th