หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   20 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.ขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

ประชุมระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และนำเสนอผลงนวิจัย เรื่องปริมาณฝุ่นและกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชุมชนใกล้เคียงโรงงานปูนขาว จ.นครศรีธรรมราช   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัยและการเรียนการสอนในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th