หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 2/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

13.00 น. – 14.00 น.

ลงทะเบียน

14.00 น. – 16.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1: แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555

- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

  3.1  เรื่องการบริหารความเสี่ยงการติดเชื้อของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

  3.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน

- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

  5.1 เรื่องโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของวิชาชีพเภสัชกรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  5.2 การมอบรางวัลการมีจริยธรรมดีเด่นของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน

 

 

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2555 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

1)    ประธานคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. ติดภารกิจ มอบหมายให้ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียากุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานดำเนินการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุม)

แก้ไขข้อความหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนแปลงรายชื่อจาก ภญ.ร.ศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น ภญ.ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

3.1) การบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของ/นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

เนื่องจาก ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมมีข้อสรุปให้ ภญ.รศ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็น รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับราคา เพื่อประกอบการพิจาณา โดยรายละเอียดในส่วนของการรักษานั้นในขณะนี้แต่ละสถาบันมีแนวทางในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ภญ.รศ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในเบื้องต้นได้สอบถามความเห็นและข้อมูลจากแต่ละสถาบันเพิ่มเติม พบว่า  แต่ละสถาบันที่จะต้องดำเนินการประสานงานกับแหล่งฝึก รวมทั้งประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยในการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของ/นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้มีการรักษาฟรีได้ ทั้งนี้ ขอยกประเด็นการพิจารณาไปในการประชุมครั้งถัดไป

 

3.2) การแต่ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ในประเด็นนี้ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ จะเป็นประธานฝ่าย ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งจะมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์อีก 5 ท่านเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อช่วยดำเนินการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายสถาบัน ดังนี้

- ภญ.อ.ดร.ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล    จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ภญ.ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ภญ.อ.อุษาศิริ ศรีสกุล             จาก มหาวิทยาลัยสยาม

- ภก.อ.ดร.อภิชาต อธิไภริน         จาก  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- ภก.ผศ.ดร.สุวลอง ชินวงศ์         จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

1)      ประธานฯแจ้งให้สมาชิกทราบว่า สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอหารือประเด็นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้
     ความเป็นมา

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมานั้น โดยได้เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในทุกๆ ด้านตามประกาศและข้อกำหนด ของสภาเภสัชกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมถึงการเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สำหรับรองรับการเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งและเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 ในชื่อว่า “อาศรมยาวลัยลักษณ์” เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามภายหลังการเปิดดำเนินการ มหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการของร้านยา ซึ่งทางสรรพากรภาค 11 พิจารณาและให้ความเห็นว่าการเปิดร้านยา เข้าลักษณะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฏากร ไม่เข้าลักษณะการประกอบโรคศิลปะ ตาม พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฌ) แห่งประมวลรัษฏากร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. การดำเนินการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับทุกสถาบัน

2. การดำเนินการของร้านยาตามประกาศของสภาเภสัชกรรม เข้าลักษณะการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หรือไม่

 

     ความเห็นของที่ประชุม

     ประเด็นที่ 1 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ในประเด็นนี้ คณบดีและผู้แทนคณบดีที่เข้าร่วมประชุม ได้ให้ข้อมูลและความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยามหาวิทยาลัย) ของแต่ละสถาบันนั้นไม่ได้กระทำ เนื่องจากมีประเด็นที่ได้ใช้เป็นข้อมูลนำเสนอให้กับสรรพากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

-          คณะเภสัชศาสตร์/ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งในสถานการณ์จริงก่อนการออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรมยังแหล่งฝึกปฏิบัติการเพื่อเก็บชั่วโมงการฝึกงานให้ครบตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์/ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน

-          สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยามหาวิทยาลัย) ของทุกสถาบันจะรับผิดชอบภาษี 1 เปอร์เซ็นต์ที่มีการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อมีการวางบิลเพื่อส่งให้กับสรรพากร

-          สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยามหาวิทยาลัย) ของทุกสถาบันเสียภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนตามระเบียบของท้องถิ่นหากไม่ได้มีการตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

-          สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยามหาวิทยาลัย) ของทุกสถาบันส่วนใหญ่อยู่ในภาวะขาดทุน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของทุกหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ รวมทั้งสรรพากรพื้นที่ที่กำกับดูแล

-          ในการเรียกเก็บค่ายาและวัสดุการแพทย์มีจำหน่ายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยามหาวิทยาลัย) ของทุกสถาบันไม่มีการระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ในใบเสร็จรับเงิน เป็นการเรียกเก็บตามราคาที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

ประเด็นที่ 2 เรื่องการดำเนินการของร้านยาตามประกาศของสภาเภสัชกรรม เข้าลักษณะการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หรือไม่

ในประเด็นนี้ ที่ประชุมยังไม่มีความเห็น เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันไม่เคยมีประเด็นของการระบุว่าการดำเนินของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเข้าลักษณะการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 จึงไม่อาจให้ความชัดเจนได้ ซึ่งหน่วยงานที่จะตอบความเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นน่าจะเป็นสภาเภสัชกรรม อย่างไรก็ตาม หากต้องการความชัดเจนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้เสนอประเด็นนี้เข้าวาระในการประชุมครั้งต่อไปอีกครั้ง เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลให้ประธาน ศ.ศ.ภ.ท. ได้ดำเนินการสอบถามไปยังสภาเภสัชกรรมอย่างเป็นทางการต่อไป

 

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

1)      เรื่องโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของวิชาชีพเภสัชกรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมว่าโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของวิชาชีพเภสัชกรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีความชัดเจน และในการประชุมจัดสรรตำแหน่งการใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ไม่มีตัวแทนวิชาชีพเภสัชกรรมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จึงเกรงว่าหากไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดสรรตำแหน่งทุนที่ควรจะได้รับ จึงขอเสนอให้ประธานฯ สอบถามข้อมูลจากสภาเภสัชกรรมว่ามีการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

2)      การมอบรางวัลการมีจริยธรรมดีเด่นของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบถามการมอบรางวัลการมีจริยธรรมดีเด่นของนักศึกษาในแต่ละสถาบันเพื่อจะได้บรรลุตัวชี้วัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับของการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

- ใช้เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการให้ข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถาปฏิบัตการเภสัชกรรมชุมชน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับของการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

- ใช้เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการให้ข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถาปฏิบัตการเภสัชกรรมชุมชนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th