หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   05 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และดูแลนักศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

   เป็นการไปปฏิบัติงานเพื่อดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์  เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เนื่องจากการสอบในปีนี้เป็นปีแรกที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์  ม.วลัยลักษณ์  ได้เข้าสอบ  อาจารย์ในสำนักวิชาฯได้ดูแลเตรียมตัวนักศึกษาอย่างดีก่อนเข้าสอบ  ซึ่งนักศึกษาสามารถผ่านการสอบได้ด้วยดี

   นอกจากนี้  การไปปฏิบัติงานทำให้เห็นบรรยากาศของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ของม.สงขลสนครินทร์  รวมทั้งได้เห็นกระบวนการทำงานของคณะกรรมการคุมสอบที่คาดว่าสามารถนำมาปรับใช้การสอบที่ ม.วลัยลักษณ์ ได้ในอนาคต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
     สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนากระบวนการดูแลนักศึกษาเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพในรุ่นต่อๆไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
     อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ควรพัฒนาความพร้อมในการเป็นสนามสอบ  เพื่อจะได้สามารถเป็นสนามสอบของสภาเภสัชกรรมได้ในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0509 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th