หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   06 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประเมินการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด ปีการศึกษา 2554 และเตรียมการฝึกงานในปีการศึกษา 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ทางคณะทำงานการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด ได้จัดการประชุมสำหรับตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกขึ้น ณ ห้องกระถินณรงค์ 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากสำนักเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อ.ภญ.ธิดา โสตถิโยธิน และ อ.ภญ.นิธิรา ฉิมแก้ว ร่วมกับคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมกันสรุปประเด็นจากการฝึกปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

1. รูปแบบการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดในสาขาต่างๆ เช่น Medical representative, Marketing, RA, CRA เป็นต้น

2. ปัญหาที่พบจากการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ปัญหาจากตัวนักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติงาน และปัญหาจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

3. ความคาดหวังจากการฝึกปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ทางคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดในครั้งต่อๆไป ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. สำรวจความต้องการเบื้องต้นของนักศึกษที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดสรรแหล่งฝึก

2. ประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติงานในสาขาต่างๆโดยระดมความคิด และคัดสรรเฉพาะแหล่งฝึกที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ตรงตามที่สำนักวิชาต้องการ

3. จัดทำโครงการเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน และพูดคุย ระหว่างแหล่งฝึกกับสำนักวิชา เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงาน

4. แนวทางการประเมินกระบวนการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดในระยะยาว อาทิเช่น การสำรวจเชิงวิจัยเกี่ยวกับระบบการฝึกปฏิบัติงาน โดยอาศัยนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการฝึกการตลาดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

5. การพัฒนาคู่มือฝึกงานให้ครอบคลุมประเด็น หรือความคาดหวังที่ทางสำนักวิชาต้องการให้นักศึกษาได้จากการฝึกงาน โดยอาจระบุเป็นกิจกรรม หรือใบงานในคู่มือ เพื่อบังคับให้เกิดกระบวนการและกิจกรรมนั้นๆขึ้น

6. ปรับปรุงแบบสำรวจแหล่งฝึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างแหล่งฝึกกับสำนักวิชา

7. แนวทางการทำวิจัยหรือทำงานวิชาการร่วมกัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เป็นแนวทางในการจัดระบบการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา

2. นำประเด็นที่ได้มาเป็นข้อมูลกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และบทบาทของเภสัชกรรมการตลาดในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

3. แนวทางในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกงานเภสัชกรรมการตลาด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมการตลาดได้ในสาขาที่หลากหลายยิ่งขึ้น

2. พัฒนากระบวนการเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเป็นวิชาชีพในสาขาเภสัชกรรมการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานเภสัชกรรมการตลาดพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th