หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและ สกว.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    "2011 Franco-Thai Symposium"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงาน "2011 Franco-Thai Symposium" เพื่อให้นักวิจัยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยระหว่างสองประเทศ รวมทั้งเป็นงานฉลองครบรอบ 100 ปีสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทย ทั้งนี้ มีกำหนดการประชุมใน 3 หัวข้อหลักๆได้แก่

1. Health Science

2. Material Science

3. Applied Mathematics

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "Outlook  on Franco-Thai Cooperation) เพื่อแสดงแนวโน้มการดำเนินงานวิจัยในอนาคตให้กับนักวิจัยทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ รายละเอียดของหัวข้อการประชุมวิชาการทั้ง 3 หัวข้อที่กล่าวมา พร้อมทั้งรายนามผู้เสวนาปรากฏในเอกสารที่แนบมา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวคิดการวิจัยที่ได้มีการนำเสนอตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากการเสวนาในหัวข้อ "Outlook on Franco-Thai Cooperation" มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สร้างสรรค์โจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับการสนับสนุนภายใต้โครงการ Franco-Thai Cooperationพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th