หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   05 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์ในการสอบใบประกอบวิช
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อ ให้เห็นถึงบรรยาการการสอบสภาเภสัชกรรม รวมทั้งได้เห็นกระบวนการทำงานของคณะกรรมการคุมสอบ ซึ่งยังไม่ได้เห็นบทบาทที่อย่างชัดเจนเนื่องจาก คณาจารย์สำนักวิชาเภสัช วลัยลักษณ์ ไม่ได้เข้าร่วมในการ observe แต่ก็ได้เห็นกระบวนการที่สามารถนำมาปรับใช้การสอบที่ ม.วลัยลักษณ์ได้

วัตถุประสงค์ที่ 2 

เพื่อดูแลนักศึกษาเภสัช ม.วลัยลักษณ์ ในการเข้าสอบ  เนื่องจากการสอบในปีนี้เป็นปีแรกที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ม.วลัลักษณ์จะเข้าทำการสอบจึงต้องมีการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ โดยสามารถผ่านไปไปได้ด้วยดี และนักศึกษามีความตั้งใจในการสอบทุกคน อาจมีปัญหาที่ค้นพบเล็กน้อย เช่นการลืมอุปกรณ์สอบซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันกับเวลาในการสอบ  

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การดูแลนักศึกษามีความสำคัญอย่างมากในการสอบ ทั้งนี้ผู้ดูแลต้องรู้ว่ากระบวนการสอบมีอย่างไร จะต้องมีการใช้หลักฐานการสอบใด และต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่สอบเป็นอย่างดี เพื่อให้มีการแก้ปัญหาได้อย่างทันถ้วงที  เพราะจะมีผลต้องการสอบของนักศึกษาอย่างมาก

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จะนำประด็นการดูแลนักศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา การดูแลนักศึกษาที่จะสอบในรอบที่ 2 (2/2555) ของสภาเภสัชกรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th