หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2555    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ง่านวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2555 และการมอบรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2555


  เนื้อหา ?
  เนื่องจากในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะเป็นวันนักประดิษฐ์ โดยจะมีกิจกรรมดังนี้ ส่วนแสดงนิทรรศการ ส่วนพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในระดับเยาวชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ การแข่งขันการประดิษฐ์ร่ม การประกวดรางวัลขวัญใจนักประดิษฐ์ และรางวัลขวัญใจประชาชน ส่วนให้คำปรึกษาและบริการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์/ ผลผลิตจากสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมและการแสดงบนเวที โดยงานนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ (วก.) ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย (ภบ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในหัวเรื่อง : ความสัมพันธ์ของสนิปส์ในจีโนมกับความรุนแรงของโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย (The Association of Single Nucleotide Polymorphisms in the Genome and Disease Severity in ß -Thalassemia) ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เวลา 09.00 น.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 สามารถนำแนวคิดของบุคคลที่มีประสบการณ์การได้รับรางวัลมาประยุกต์ใช้กับตนเองในอนาคตได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การได้เรียนรู้จากงานวันนักประดิษฐ์ในสาขาต่างๆ ข้าพเจ้าจะนำองค์ความรู้มาประมวลและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th