หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2555    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    ผลกระทบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและการก้าวสู่ประช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1.การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการบริหารบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (โดย ดร.สุรพงษ์ มาลี)

 • ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลง
 • การปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลง
 • จับชีพจรการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

2. TQM สู่องค์กรที่เป็นเลิศ (อ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ)

 • แนวความคิด และหลักการ
 • บทบาทของการบริหารบุคคลในการใช้ TQM สู่องค์กรที่เป็นเลิศ


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
 • แนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • การบริหารคน คือ หัวใจของการบริหารยุทธศาสตร์
 • อะไร คือ สิ่งที่ลูกค้าของหน่วยงานบริหารบุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการ : HR จะตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างไร
 • ต้องนำความเก่งของคนไปขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุประสิทธิผล
 • TQM คือ ระบบการบริหารธุรกิจที่ดำเนินการโดยอาศัยความมีส่วนร่วมของทุกคน อย่างมีระบบ และตัดสินใจด้วยเหตุและผลเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ต่อการประกันคุณภาพ (QA)
 • ปรัชญา TQM : ความมีส่วนร่วมของทุกคน/อย่างมีระบบ/ตัดสินใจโดยเหตุและผล
 • หลักการ TQM : ความเป็นเลิศด้านการบริหาร/เน้นที่ลูกค้า/ความเป็นเลิศด้านทรัพยาการบุคคล/ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์
 • คุณสมบัติของบุคลากรในองค์กร TQM : มีตาแบบนก (Holistic) เล่นเป็นทีม (Cooperation) มีความรู้สึกโง่และหิวเสมอ (Desirability)
 • แนวความคิดของการทำงานแบบ TQM : คุรภาพมาก่อน/พูดด้วยข้อเท็จจริง/ควบคุมที่จุดเกิดเหตุ/เชื่อในความเป็นมนุษย์ของบุคลากร/ให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดซ้ำ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th