หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 ม.ค. 2555    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการครั้งที่ 1/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1.       เรื่อง มคอ.1 สาขาเทคนิคการแพทย์ที่ทาง สกอ. ขอให้มีการทำวิจัยร่วมด้วยและควรมีการทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งทาง 3 องค์กร ได้แก่ สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดี และสมาคมเทคนิคการแพทย์ คงจะเข้าไปชี้แจงให้กับ สกอ. ทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปคุยกับทาง สกอ.

2.       ทางสภาเทคนิคการแพทย์กำลังจะจัดงานประชุมเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานความรู้/มาตรฐานการฝึกงาน  (เกณฑ์ 5, 4, 3, 2, 1) โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและตัวแทนจากวิชาชีพจากโรงพยาบาล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6 สาขาคือ

-          เคมีคลินิก

-          โลหิตวิทยา

-          จุลทรรศนศาสตร์

-          ธนาคารโลหิต

-          จุลชีววิทยา

-          ภูมิคุ้มกันวิทยา

โดยทางสภาฯ กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งตัวแทนอาจารย์ที่จะมาพิจารณาเกณฑ์ร่วมกัน มหาวิทยาลัยละ 2 คน  ซึ่งคาดว่าจะจัดช่วงต้น พ.ค .55 นี้ แต่ยังไม่ยืนยันวันที่จัดและสถานที่คะ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก ทั้งหมด ให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ งานนี้ไม่มีค่าลงทะเบียนคะเพราะจะขอสนับสนุนจากทางบริษัท

3.       สภาเทคนิคการแพทย์จะจัดงาน เทคนิคการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง Clinical and laboratory correlation จะมี case มากมายและครอบคลุมทุกแล๊ป ทุกสาขา จากอาจารย์หมอ 3 ท่านคะ ซึ่งจะจัดในช่วงวันที่ 20-29 พ.ค. 55  แต่วันเวลาและสถานที่ยังไม่แน่นอนคะ คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับอาจารย์ทุกท่าน  ซึ่งดิฉันเองได้รับมอบหมายให้จดประเด็นสำคัญและสรุปรายงานการประชุมในครั้งนี้ เพราะเราทุกคนได้เข้ามาร่วมสอนวิชา case study อยู่แล้ว  งานนี้มีค่าลงทะเบียนประมาณ 1200 บาท  และต้องจ่ายค่าที่พักและค่าเดินทางเอง

4.       การจัดทำคู่มือเทคนิคกาแพทย์ซึ่งจะใช้เป็น good practice & guideline ที่จะใช้เป็น national guideline  ต่อไป ซึ่งจากมติที่ประชุมครั้งที่แล้วคิดว่าสาขาวิชา/เรื่องที่ต้องทำก่อนคือสาขาวิชา/เรื่องที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยโดยตรง และที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง จึงลงมติว่าสาขาที่จะจัดทำคู่มือคือสาขาธนาคารโลหิต และ เรื่องการรายงานผล HIV testing ซึ่งจะมีการจัดแต่งตั้งคณะทำงานและจัดเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการประชุม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาร่วมกัน ซึ่งจะมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ในช่วง พ.ค.-ต.ค. 55 นี้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพ ทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคนิคการะแพทย์และการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th