หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2555    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การบรรยายความรู้และเล่าประสบการณ์ของการทำงานในห้องเคมีคลินิก ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ pre-analysis, analysis, และ post-analysis คะ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับอาจารย์ ทำให้อาจารย์ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมารตฐานวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาต่อยอดความรู้ที่ได้รับในการใช้ประกอบวิชาชีพต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th