หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถรัตน์  พัฒนวงศา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   04 ม.ค. 2555    ถึงวันที่   06 ม.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กระบวนการศึกษาเมแทบอลิซึมและเภสัชจลนศาสตร์ในการค้นพบและพัฒนายา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

มีการประชุมโดยแบ่งเป็นภาคบรรยายระหว่างวันที่ 4-6 มค. 55 และ ภาคปฏิบัติการในวันที่ 7 มค. 55

หัวข้อภาคบรรยาย

1.fundamental concepts in pharmacokinetics, Part I

-Compartment vs. non-compartment models

-Systemic clearance vs. organ clearance

-Hepatic and intestinal firts pass metabolism

2.Fundamental concepts in PK , Part II

-Plaswma protein binding and its implications

-Dose-dependent PK

3.Role of transporters in drug absorption and disposition and clinical implications

4. Common misconceptions, misunderstandings and misinterpretations

5.Metabolism and excretion of drugs: principle and concept

6. metabolism studies: approaches

-in vitro studies/model

-in vivo studies (preclinical and clinical)

7.Applications of PK and drug metabolism

-Human PK characterization in phase I studies

-Bioequivalent studies

-Drug interaction studies

8. PK of therapeutic protein drugs

-ADME processes: similarities and differences from small molecule drugs

-Case examples/Applications

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาใช้ในงานวิจัยและบางส่วนสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการทำวิจัยในด้าน PK โดยต้องออกแบบและเตรียมห้องสำหรับการทำวิจัยด้านดังกล่าว

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th