หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ม.ค. 2555    ถึงวันที่   13 ม.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

                ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้ทำการประชุมในหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อสรุปข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะผู้วิจัยในวันที่ 27 มกราคม 2555

ก.       ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรและประเด็นเรื่องสาขาวิชาชีพที่ปรากฏข้อมูลในปัจจุบันของทุกสถาบัน

ข.       วิเคราะห์เทียบเคียงหลักสูตรต่างประเทศกลับหลักสูตรของประเทศไทย

ค.       วิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ศึกษาตลอดหลักสูตร ระหว่างหลักสูตรต่างประเทศกลับหลักสูตรของประเทศไทย

ง.        วิเคราะห์ชื่อปริญญา (จากคู่มือของสกอ. ตรวจสอบความถูกต้อง จากคู่มือ สกอ. + ราชกิจจานุเบกษา)

จ.       วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร  โดยมีกรอบของสภาเภสัชกรรมอยู่ ร่วมกับการพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

o   ประกาศใหม่ของกรรมการการศึกษาของสภาเภสัชกรรม (ตามข้อมูลที่สภาเภสัชกรรม ได้แสดงข้อมูลใน website เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554) เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏตามประกาศของสภาเภสัชกรรมฯ ในปี 2551 เป็นไปตามข้อมูลของสาขาบริบาลเภสัชกรรมหลักสูตร 6ปี  ไม่ได้ประกาศไว้รองรับสำหรับข้อมูลในสาย Pharmaceutical Science

o   กรรมการ ร่างมคอ.1 ร่วมกันคิดและร่างข้อมูลหลักสูตรที่ควรเป็นเพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลของสภาเภสัชกรรมฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่อไป

o   สืบเนื่องจากการสอบความรู้ทางเภสัชกรรมเพื่อใบขอการรับรองการประกอบวิชาชีพ ในช่วงของการศึกษาตามหลักศุตรเมื่อจบปีการศึกษาที่ 4 ดังนั้น ควรพิจารณาการร่างหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้มีการเรียนรู้ที่ครบถ้วนเพื่อที่จะสามารถสอบผ่านในขั้นตอนนี้ให้ได้

มีผู้ร่วมงานคือ

1.        ภก.อ.ดร.สมชาย สุริยไกร (หัวหน้ากลุ่ม)

2.        ภญ.รศ.ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

3.        ภญ.รศ.ดร.สุพร  จารุมณี

4.        ภก.ผศ.ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล

5.        ภญ.ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน

6.        ภก.อ.ดร.วิชิต โนสูงเนิน

7.        ภญ.ผศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ์

8.        ภญ.ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์

9.        ภญ.รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

10.     ภญ.อ.ดร.สุมิตรา  สุรัตตะเศรณี

กลุ่มที่ 2  ได้ทำการประชุมในหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อสรุปข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะผู้วิจัยในวันที่ 27 มกราคม 2555

ก.        หาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยรวมรวมจากผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและตัวบัณฑิตเอง

ข.        เพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการเขียนด้านทักษะ(ด้านที่ 6)กลางที่ทุกหลักสูตร ทุกสาขาต้องมีทักษะวิชาชีพพื้นฐานที่จำเป็นร่วมกันสำหรับการเป็นเภสัชกร  โดยคำนึงถึง

ค.       พิจารณาจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสม ของคณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องมี skill จำนวนอาจต้องต่างจาก สกอ. โดยเฉพาะจำนวนของค่า FTES ที่ระบุ 1: 8 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ในการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาชีพ

มีผู้ร่วมงานคือ

1.       ภญ.อ.ดร.ณัฏฐิญา  ค้าผล  (หัวหน้ากลุ่ม)

2.       ภญ.อ.ดร.พีรยา สมสะอาด

3.       ภญ.รศ.ดร.พักตร์พริ้ง  แสงดี

4.       ภญ.อ.ดร.ทิพย์สุชน  เอี่ยมสะอาด

5.       ภญ.อ.อภิชญา  ชนะวงศ์

6.       ภก.อ.ดร.ศรัณย์ กอสนาน

7.       ภญ.รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์

8.       ภญ.รศ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ

ที่ประชุมมีมติยืนยันวันประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะผู้วิจัยสามารถเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-          วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

-          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

-          วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (จะมีการทำ peer review โดยเชิญนายกสภาเภสัชกรรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย)

-          คาดว่าจะส่ง (ร่าง) มคอ.1 แก่ สกอ. ภายในเดือนเมษายน 2555   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) ให้กับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพื่อเสนอต่อ สกอ. ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) มาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th