หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ม.ค. 2555    ถึงวันที่   09 ม.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 1/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

09.30 – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 – 12.00 น.

- ระเบียบวาระที่ 1

- ระเบียบวาระที่ 2

- ระเบียบวาระที่ 3

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

- ระเบียบวาระที่ 4

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

               

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2555 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

1)    ประธานฯมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯแจ้งความคืบหน้าของการจัดทำ มคอ. 1 ต่อที่ประชุม โดยคณะผู้วิจัยการจัดทำ มคอ. 1 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เพื่อหาข้อมูลการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของสถาบันต่างๆเพื่อทำการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล และทำการรวมรวมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากนั้นจะมีการประชุมเพื่อรววบรวมข้อมูลที่ได้ในวันที่ 12 – 13 มกราคม 2555 ต่อไป

 

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555)

1)      ประธานฯแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เพื่อแก้ไข ทั้งนี้ ไม่มีประเด็นสำคัญที่ยังต้องมีการแก้ไข

 

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

1)      ประธานฯมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯแถลงข้อมูลที่ได้ปรับแก้ไขเนื้อหาใน (ร่าง) ธรรมนูญศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพิ่มเติม โดยเฉพาะสัญลักษณ์งูพันถ้วยยา ซึ่งที่ประชุมไม่มีข้อสังเกตใดๆเพิ่มเติม ประธานฯได้แจ้งว่าจะนำเสนอ (ร่าง) ธรรมนูญศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพื่อประกาศใช้ในโอกาสต่อไป

 

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

1)      การบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของ/นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ที่ประชุมให้ข้อมูลว่าไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และสภาเภสัชกรรมไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับให้นักศึกษาต้องป้องกันการติดเชื้อของโรคติดต่อก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละสถาบันที่จะต้องดำเนินการประสานงานกับแหล่งฝึก รวมทั้งประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยในการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของ/นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้มีการรักษาฟรีได้ อย่างไรก็ตาม ทาง ศศภท. จะนำเสนอเรื่องไปยังสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาต่อไป

2)      การประชุม ศศภท. สัญจร ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2555 จะมีขึ้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการร่วมของคณะเภสัชศาสตร์ ใน 3 มหาวิทยาลัยภาคอีสานได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3)      การแต่ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ในประเด็นนี้ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ จะเป็นประธานฝ่าย ศศภท. เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งจะมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์อีก 4 ท่านเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อช่วยดำเนินการ ในเบื้องต้นจะมีตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัสลัยลักษณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันละ 1 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

1)      ที่ประชุมได้สอบถามเรื่องการจัดงาน “การประชุม 100 ปีสมัชชาเภสัชกรรมไทย” โดยทาง ศศภท. จะเรียนสอบถามไปยังสภาเภสัชกรรมเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป โดยจะมีการจัดงานในปี พ.ศ. 2556   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับของการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับของการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th