หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   22 ธ.ค. 2554    ถึงวันที่   23 ธ.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์มน. มช. ม.พายัพ ม.พะเยา   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. การพัฒนาแบบประเมินฝลการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม

- ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- แนวทางในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

- วิพากษ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม

2. การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล

- แผนการจัดโครงการเภสัชศาสตร์ศึกษา

- การผลิตคู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม

- การจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลให้กับอาจารย์แหล่งฝึกในเขตภูมิภาคต่างๆ

- การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลประจำปีการศึกษา 2555-2556

3.การอบรมการใช้ฐานข้อมูลการฝึกปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์แหล่งฝึก

- แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม

- ปฏิบัติการโดยใช้ฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์แหล่งฝึก

- อภิปรายแลกเปลี่ยนการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์แหล่งฝึก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รูปแบบ วิธีการและกระบวนการต่างๆในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งปรับปรุงข้อมูลจากการใช้แบบประเมินจริงโดยคณาจารย์แหล่งฝึก รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการพัฒนาแหล่งฝึกในเขตภูมิภาค ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลบริบาลเภสัชกรรมสำหรับแหล่งฝึกของนักศึกษาในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th