หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ม.ค. 2555    ถึงวันที่   06 ม.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กระบวนการศึกษาเมแทบอลิซึมและเภสัชจลนศาสตร์ในการค้นพบและพัฒนายา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ม.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการเรื่องกระบวนการศึกษาเมแทบอลิซึมและเภสัชจลนศาสตร์ในการค้นพบและพัฒนายา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อให้นักวิชาการไทยมีการพัฒนาความรู้ด้านเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายา และการใช้ยาในผู้ป่วย

2) กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิชาการไทย เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาขีดความสามารถในการศึกษาด้านเมแทบอลิซึม

3) สร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ

4) สร้างโอกาสในการเกิดผลงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในสาขาดังกล่าว

โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิเช่น

1) Dr. Jiunn H. Lin (Independent Consultant; USA)

2) Dr. Dan Cui (Associate Director; Merck & Co. Inc., USA)

3) Dr. Thomayant Prueksaritanont (Senior Director at Merck & Co. Inc., USA)

4) Dr. Yuppadee Javroongrit (Thai FDA, Ministry of Public Health)

5) Dr. Ariya Khunvichai (Thai Pharmaceutical Manufacturers Association)

6) Ms. Siripan Wongwanich (Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health)

7. Dr. Bodin Tuesuwan (Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University)

รายละเอียดการประชุมปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ (Hard copy)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา PHA-322: Biopharmaceutics สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาเมแทบอลิซึมของยามากขึ้น โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างของงานวิจัยที่มีการกล่าวอ้างถึงในระหว่างการประชุม รวมทั้ง นำข้อมูลของกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาใช้เป็นข้อมูลในการสอนให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Drug regulation ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา PHA-322: Biopharmaceutics สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนายาในกระบวนการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาเมแทบอลิซึมของยาในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th