หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชรินทร์  นิลมาท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   07 ธ.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ท่าแซะ, ระนอง, ท่าศาลา, มหาราชฯ   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานและสอบปฏิบัติการนักศึกษากายภาพบำบัด รายวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ธ.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

นิเทศและสอบปฏิบัติการทางคลินิกในการตรวจประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ของนักศึกษากายภาพบำบัด ในรายวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 2 โดยมี     นางสาวชดาภา บุญยัง ผู้ช่วยสอนหลักสูตรกายภาพบำบัด ร่วมเดินทางในการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย



   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นการประเมินผลในชั้นคลินิก สามารถนำข้อมูลและข้อบกพร่องในการจัดสอบ มาปรับใช้ในการจัดรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งการปรับเนื้อหาในการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th