หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2554    ถึงวันที่   15 ธ.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   National Institute of Cholera and Enteric Diseases, Kolkata   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    Cholera and other bacterial enteric infections
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ธ.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมทั้งนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง Antibacteria activity of nutmeg, Myristica fragrans Houtt., against diarrhea-causing bacteria   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น การจัดหมวดหมู่ของเชื้อใหม่ การเปลี่ยนแปลงชื่อเชื้อ ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันอหิวาตกโรคและโรคติดเชื้อทางเดินอาหารอื่นๆ รวมถึงได้สร้างเครือข่ายงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการประชุมไปปรับเนื้อหาในการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงอาจนำเอาเทคนิคใหม่ๆ ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคทางเดินอาหารมาปรับใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในชั้นเรียน การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th