หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ธ.ค. 2554    ถึงวันที่   09 ธ.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) ศูนย์ประสานงานการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ธ.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

รายงานการประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1)

 ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 1/2554

ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

 

จัดโดย: ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2554

09.30 – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 – 12.00 น.

- ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 2 (เรื่องเพื่อพิจารณา)

               

                ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 หัวหน้านักวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมถึงความเป็นมา และรายละเอียดของการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1) โดยได้มีการทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)และแจ้งถึงกำหนดการที่ต้องส่งมคอ.1 แก่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในประมาณเดือนเมษายน 2555 และหัวหน้านักวิจัย ได้แจ้งถึง ลักษณะการทำมคอ.1 ที่ สกอ. ต้องการให้ทำโดยมีกระบวนการวิจัย หรือการทบทวนวรรณกรรม ไม่ใช่การร่างขึ้นจากนำมาตรฐานการปฏิบัติ (competency) ของสภาเภสัชกรรมมาเป็นต้นแบบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                2.1 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงวิธีการทำงาน และการแบ่งงานเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ1)

มติ  ที่ประชุมมีมติแบ่งทีมนักวิจัยผู้รับผิดชอบเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ แยกกันทำงาน ดังนี้

กลุ่มที่ 1                 หน้าที่

ก.      ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรปัจจุบันของทุกสถาบัน

ข.       วิเคราะห์เทียบเคียงหลักสูตรต่างประเทศกลับหลักสูตรของประเทศไทย

ค.      วิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ศึกษาตลอดหลักสูตร ระหว่างหลักสูตรต่างประเทศกลับหลักสูตรของประเทศไทย

ง.       วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นเรื่องสาขา  สาขาหลักควรมีอะไรบ้าง  จำนวนเท่าไร

จ.       วิเคราะห์ชื่อปริญญา (จากคู่มือของสกอ. ตรวจสอบความถูกต้อง จากคู่มือ สกอ. + ราชกิจจานุเบกษา)

ฉ.      วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร  โดยมีกรอบของสภาเภสัชกรรมอยู่ ร่วมกับการพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

o   ประกาศใหม่ของกรรมการการศึกษาของสภาเภสัชกรรม (ซึ่งกำลังร่างแต่ยังไม่ได้ประกาศ) เนื่องจากตอนสภาฯ ประกาศ ในปี 2551 เป็นตาม สาขาบริบาลเภสัชกรรม 6ปี  ไม่ได้ประกาศเผื่อสำหรับ สาย Pharmaceutical Science

o   หรือ กรรมการ ร่างมคอ.1 ร่วมกันคิด ร่างข้อมูลหลักสูตรที่ควรเป็นแล้ว ให้ข้อมูลสภาฯ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์

o   สืบเนื่องจากการสอบความรู้ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเมื่อจบ 4 ปี ดังนั้นการร่างหลักสูตร นศภ. ต้องเรียนอะไรให้ครบ

มีผู้ร่วมงานคือ

1.       ภก.อ.ดร.สมชาย สุริยไกร (หัวหน้ากลุ่ม)

2.       ภญ.รศ.ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

3.       ภญ.รศ.ดร.สุพร  จารุมณี

4.       ภก.ผศ.ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมย์สกุล

5.       ภญ.ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน

6.       ภก.อ.ดร.วิชิต โนสูงเนิน

7.       ภญ.ผศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ์

8.       ภญ.ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์

9.       ภญ.รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

10.    ภญ.อ.ดร.สุมิตรา  สุรัตตะเศรณี (มหาวิทยาลัยรังสิต)

กลุ่มที่ 2                 หน้าที่

ก.       หาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จาก

-          รวมรวมผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต เพื่อหาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

(หมายเหตุ - มศก. เคยสำรวจจากผู้เชียวชาญ โดยทำ focus group  และทำแบบสำรวจ ทำไว้แล้ว ปี 2004 แต่อาจต้องมีการทำวิจัยใหม่เพื่อดูว่าผลมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่)

-          การประเมินจากตัวบัณฑิตเอง

ข.       เพิ่ม มาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการเขียนด้านทักษะ(ด้านที่ 6)กลางที่ทุกหลักสูตร ทุกสาขาต้องมีทักษะวิชาชีพพื้นฐานที่จำเป็นร่วมกันสำหรับการเป็นเภสัชกร  โดยคำนึงถึง

-          เขียนอย่างไร ไม่ให้ผูกมัดจนปรับไม่ได้

-          แยกสาขาหรือไม่ในปี 6

-          การนำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกรอบอัตรากำลัง เช่น  สสจ. โรงพยาบาล ฯลฯ เข้ามาร่วมพิจารณา

ค.       หาจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสม ของคณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน นื่องจากเป็นวิชาที่ต้องมี skill จำนวนอาจต้องต่างจาก สกอ. โดยเฉพาะ 1: 8 สำหรับปี 6 ฝึกงานสาขาวิชาชีพ อาจารย์ต่อนักศึกษาควรเป็นเท่าไร ในแต่ละสาขา ต้องหาข้อตกลงร่วมกัน

 

มีผู้ร่วมงานคือ

1.       ภญ.อ.ดร.ณัฏฐิญา  ค้าผล  (หัวหน้ากลุ่ม)

2.       ภญ.อ.ดร.พีรยา สมสะอาด

3.       ภญ.รศ.ดร.พักตร์พริ้ง  แสงดี

4.       ภญ.อ.ดร.ทิพย์สุชน  เอี่ยมสะอาด

5.       ภญ.อ.อภิชญา  ชนะวงศ์

6.       ภก.อ.ดร.ศรัณย์ กอสนาน

7.       ภญ.รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

8.       ภญ.รศ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

               

2.2 พิจารณาการทำงานร่วมกัน เนื่องจากการมาพบกันเพื่อประชุมเพียงวันเดียวนักวิจัยที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ต้องรีบกลับก่อน ไม่สามารถร่วมกันทำงานได้เต็มที่

มติ          ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการนัดประชุมทำงาน โดยรวมกันทำงานนอกสถานที่สัก 1 ครั้ง โดยค้างคืนร่วมกัน 1 คืนเพื่อให้มีระยะเวลาการทำงานนานขึ้น สถานที่ควรเป็นสถานที่ใกล้ เดินทางได้สะดวก โดยคาดว่า จะเป็นวันที่ 12-13 มกราคม 2555  โดยหัวหน้านักวิจัย จะประสานงานเรื่องสถานที่ต่อไป

2.3  พิจารณาวันประชุมครั้งถัดไป

มติ          ที่ประชุมนัดหมายวันประชุมครั้งถัดไป ในเวลา 10.30 น.ทุกครั้ง ดังนี้

-          วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

-          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

-          วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีการทำ peer review โดยเชิญนายกสภาเภสัชกรรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย)

-          คาดว่าจะส่งความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?

  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1) ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th