หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2554    ถึงวันที่   02 ธ.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยาบริการ สุราษฏร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การสร้างงานนำเสนอด้วย Power Point 2007
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ธ.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

ความรู้ด้านจัดทำงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์  และสามารถใส่เสียง บรรยาย เพลง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ต่างๆ ประกอบการนำเสนอโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint เวอร์ชั่น 2007   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถประยุกต์การตกแต่งและสร้างต้นแบบภาพนิ่ง การสร้างตาราง การสร้างภาพนิ่งผังองค์กร การส่งงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการนำเสนอผลงานให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการประชุม การเรียน การสอน ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th