หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2554    ถึงวันที่   06 ธ.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 9/2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

ครั้งที่ 9/2554

ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

 

จัดโดย: ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ธันวาคม 2554

09.30 – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 – 12.00 น.

- ระเบียบวาระที่ 1

- ระเบียบวาระที่ 2

- ระเบียบวาระที่ 3

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนระหว่างสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

14.30 – 16.00 น.

- ระเบียบวาระที่ 4

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

               

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2554 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

1)    ประธานฯแจ้งกำหนดการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในประเด็นนี้ประธานฯแจ้งขอเปลี่ยนแปลงจากวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา มาเป็นวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โดยให้ข้อมูลว่าคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับได้ประชุมลงความเห็นในการกำหนดวันฝึกงาน 2 ผลัดก่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศศภท. ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน จึงขอแจ้งให้ทุกสถาบันทราบกำหนดวันที่ฝึกปฏิบัติงาน รวม 2 ผลัด ดังนี้

ผลัดที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย (รวมทั้ง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) โดยเริ่มฝึกวันที่ 8 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2555 (หรือ 10 เมษายน 2555) ยกเว้น

-          คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร  เริ่มฝึกวันที่ 26 มีนาคม 2555

-          คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ ม.รังสิต  เริ่มฝึกวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึง 20 เมษายน 2555

ผลัดที่ 2 ทุกมหาวิทยาลัยเริ่มฝึกงานพร้อมกันในวันที่ 23 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เนื่องจากไม่ต้องการรบกวนแหล่งฝึกที่มีการฝึกงานไม่พร้อมกันและไม่ต้องการให้แหล่งฝึกต้องเสียเวลาในการเตรียมการรับการฝึกงานนักศึกษา

2)    ประธานฯแจ้งให้ทราบถึงการเจ็บป่วยของนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจากการรายงานของ  คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ โดยมีรายงานว่า การฝึกงานที่ผ่านมามีนักศึกษาเป็นโรค TB หลังรับการฝึกงาน จึงมีข้อเสนอให้มีการทำ skin test ก่อนฝึกงาน โดยแหล่งฝึกบางแห่งได้ระบุไว้ว่าถ้าหากได้ผล positive จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำ ambulatory care และถ้าจำเป็นต้องรักษาในระหว่างการฝึกงาน อาจจะต้องหาแนวทางดำเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้รับสิทธิในการรักษาฟรี ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการ ศศภท. ต้องการแจ้งให้คณะเภสัชศาสตร์ทราบเพื่อหาแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับสิทธิในการรักษาฟรีหากเกิดการเจ็บป่วย โดยจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจะขอนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศศภท.ประจำเดือนมกราคม 2555 นี้

3)    ประธานฯเน้นให้คณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันกำหนดสัดส่วนคะแนนการสอบ admission ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดย

             สัดส่วนของ GPAX = 20%

             สัดส่วนของ ONET = 30%

             สัดส่วนของ GAT = 10%

             สัดส่วนของ PAT = 40%

4)    ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีสมาชิก ศ.ศ.ภ.ท. ใหม่ 1 แห่ง คือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554)

1)      ประธานฯแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 เพื่อแก้ไข ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ยังต้องมีการแก้ไข คือ ในเนื้อหาของ (ร่าง) ธรรมนูญศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) หมวด 2 ชื่อและวัตถุประสงค์ ในข้อ 4 สัญลักษณ์เครื่องหมายของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษอังกฤษ จะมีการแก้ไขรูปงูพันถ้วยยาโดยให้หัวของงูอยู่สูงกว่าถ้วย ทั้งนี้ ทีมเลขาฯของ ศ.ศ.ภ.ท. จะดำเนินการแก้ไขและนำเสนอในที่ประชุมคราวหน้าในราวเดือนมกราคม 2555

 

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

1)      ที่ประชุมมีการแก้ไขเนื้อหาใน (ร่าง) ธรรมนูญศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพิ่มเติม ทั้งนี้ ทีมเลขาฯของ ศ.ศ.ภ.ท. จะทำการสรุปในรายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท.ตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้ง

2)      ได้มีการขอเพิ่มเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดทำ Competency คู่มือฝึกงานและการประสานงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยตัวแทนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการเสนอชื่ออาจารย์ธิดา โสตถิโยธิน เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว

 

ระหว่างการพักการประชุมหลังวาระที่ 3 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนระหว่างสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) โดย ภญ.รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน และมีพยายานร่วมลงนามฝ่ายละ 2 คน

 

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

1)      ที่ประชุมลงมติให้กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ให้คงกำหนดการเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้สอบถามความพร้อมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุด โดยตัวแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความพร้อมของนักศึกษาที่จะสามารถสอบใบประกอบได้ตามกำหนดเดิม ไม่ขอเลื่อนวันสอบ แต่ได้ประสานงานไปยังสภาเภสัชกรรม เพื่อขอเลื่อนส่งข้อมูลและรายชื่อนักศึกษาช้ากว่ากำหนดการเดิมที่ระบุไว้เนื่องจากข้อมูลต่างๆอยู่ ณ สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขัง โดยจะส่งข้อมูลไม่เกินวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยทางสภาเภสัชกรรมรับทราบและตกลงตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร้องขอ ทั้งนี้ กำหนดวันสอบ MCQ เป็นวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 และ OSPE เป็นวันที่ 2 มีนาคม 2555

2)      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณแบบเหมาจ่ายสำหรับเป็นค่าจ้างล่วงเวลาของผู้ช่วยคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ สำหรับรอบการทำงาน ปี 2554-2555 ในอัตราชั่วโมง 50 บาท เป็นเวลา 40 ชั่วโมงต่อเดือน รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 เดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 รวมเป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

1)      ที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการดำเนินงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการดำเนินงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th