หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   06 ธ.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ในเขตปริมณฑล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา รายวิชา PTH 494 การฝึกงานกายภาพบำบัด 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ธ.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

เดินทางเพื่อไปนิเทศสหกิจศึกษา รายวิชา PTH 494 ฝึกงานกายภาพบำบัด 2 รวมทั้งประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และสอบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.ดังต่อไปนี้

1. รพ.ศุนย์นครปฐม จ.นครปฐม

2. รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

3. รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

4. รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

5.รพ.มะการักษ์ จ.กาจนบุรี

6. รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ อ.จารุภา เลขทิพย์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพือปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีการสอบถามและสำรวจ รพ.ที่น่าจะส่งฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดเพิ่มเติม ได้แก่ รพ.สมเด็จพหลพลพยุเสนา จ.กาญจนบุรี และรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากเปน รพ.ที่มีหลายมหาวิทยาลัย ส่งฝึกปฏิบัติงาน และมีควมพร้อมในการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็น รพ. ที่อยู่ในจังหวัดที่เราส่ง นักศึกษาฝึกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามควรต้องส่งแบบสำรวจไปก่อน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th