หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีดา  สันสาคร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   24 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health    จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    The 43rd Asia-Pacific Consortium for Public Health Conference
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน จำนวน 2 เรื่อง
-APAC10688 - ORAL:Driving Safety Behavior of Bus Drivers in Nakhon Si Thammarat, Thailand.
-APAC10839 - POSTER:Safety Behavior of Brick Kiln Factory workers in Thasala District, Na Khon Sithammarat, Thailand


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าประชุมจากประเทศต่าง ๆ เป็นประโยชน์กับงานวิจัยและงานสอน
  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อเป็นช่องทางในการการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศในอนาคต


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th