หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   18 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

วัน-เดือน-ปี

กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาด

จัดโดย บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

18 พฤศจิกายน 2554

08.30 น. – 12.30 น.

- การนำเสนอและสรุปการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาด ในส่วนของ Medical Representative

- การแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานระหว่างคณาจารย์กับอาจารย์แหล่งฝึก

ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ เขตสีลม กรุงเทพมหานคร

18 พฤศจิกายน 2554

14.00 น. – 17.00 น.

การนำเสนอและสรุปการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาด ในส่วนของ Regulatory Affairs ณ ห้องประชุมบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 37  อาคารยูไนเต็ด ถ.สีลม เขตสีลม กรุงเทพมหานคร

 

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในรายวิชา PHA-494: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (การผลิตและการวิเคราะห์) และรายวิชา PHA-596: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 (งานสารสนเทศทางยาและสถานพยาบาล) โดยมีรายละเอียดวิชาดังต่อไปนี้

                รหัสวิชา :  PHA-494: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (การผลิตและการวิเคราะห์)   0.5 (0-4-2)

                การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการผลิตและวิเคราะห์ยา เพื่อศึกษาบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรด้านการผลิตยาและการวิเคราะห์ เช่น การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขสูตรตำรับ เอกสารกำกับยา บรรจุภัณฑ์ การขออนุญาตโฆษณา การจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด  และการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดยารวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรม

 

                รหัสวิชา :  PHA-596: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 (งานสารสนเทศทางยาและสถานพยาบาล) 1.5 (0-12-6)

                การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในด้านสารสนเทศทางยาและสถานพยาบาล เพื่อศึกษาบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรด้านสารสนเทศทางยาและบทบาทวิชาชีพเภสัชกรในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ เช่น การให้บริการเภสัชสนเทศ การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลเวชภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค และ การพัฒนางานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์ในองค์กร

วัตถุประสงค์       เพื่อให้นักศึกษา

1.          อธิบายบทบาทและความสำคัญของเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

2.          พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

3.          มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรกมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีการมอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการนิเทศนักศึกษา ดังนี้

 

การนิเทศงานของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการนิเทศงานจะเดินทางไปแหล่งฝึกเพื่อพบนักศึกษาและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงานในส่วนของ  Medical representative และ Regulatory affairs ของบริษัทยาต่างประเทศ

2.       ประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไป

 

ในการนิเทศงานครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังแหล่งฝึกรวมทั้งสิ้น 1 แห่ง 2 หน่วยงานได้แก่

1.       Medical representative department บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร

2.       Regulatory affairs department บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงานในส่วนของ Medical representative และ Regulatory affairs ของบริษัทยาต่างประเทศ

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงานในส่วนของ Medical representative และ Regulatory affairs ของบริษัทยาต่างประเทศ

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th