หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   18 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทซาโนฟี-อเวนติส (ประเทศไทย) และ บริษัทอินวิดา(ประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน2554 อาจารย์นิธิรา ฉิมแก้วและอาจารย์ธิดา โสตถิโยธิน ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ บริษัท Sanofi-Aventis และ บริษัท Invida ซึ่งเป็นการฝึกงานเภสัชกรรมการตลาด พบว่ามีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิ้น 6 คน โดยแบ่งเป็นบริษัท Sanofi-Aventis จำนวน 4 คน บริษัท Invida จำนวน 2 คน โดยทั้ง 2 บริษัทมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ กิจกรรมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ ได้แก่ การศึกษากระบวนการ ระบบ และการพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการสื่อสาร บุคลิกภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายคู่กับอาจารย์พี่เลี้ยงในการให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพต่างๆ การสืบค้นข้อมูล และการบริการตอบคำถามแก่บุคลากร

เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน ทางบริษัทจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาในทุกสถาบันที่ได้รับการฝึกร่วมกับทีมอาจารย์และพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกร่วมทำกิจกรรมในการเสวนาดังกล่าวอย่างอบอุ่น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นักศึกษาได้เห็นลักษณะงาน และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง ทำให้พบศักยภาพและจุดบกพร่องของตนเอง

2. นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างและปัญหาในการปฏิบัติงานจากอาจารย์พี่เลี้ยง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. ทักษะการสื่อสาร

3. รูปแบบการเรียนการสอนที่อาจต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติมากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th