หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   16 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศัดิ์   จังหวัด  ชุมพร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 อาจารย์ธิดา โสตถิโยธินและอาจารย์นิธิรา ฉิมแก้ว ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก นักศึกษาคนดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่ต้องฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดเป็นเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ แต่เนื้องจากสถานการณ์น้ำท่วนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ไม่สามารถฝึกปฎิบัติงานต่อได้ครบตามที่กำหนดไว้ นักศึกษาได้ประสานขอเข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้จำนวนเวลาในการฝึกปฏิบัติงานครบตามที่ทางสำนักวิชาและหลักสูตรการศึกษากำหนดไว้

ดังนั้นระยะเวลาในการปฏิบัติงานในส่วนของเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกจึงค่อนข้างไม่เพียงพอ แต่นักศึกษาก็พยายามแสวงหาความรู้ และหาโอกาสในการเรียนรู้ให้ครอบคลุมประเด็นและมีประโยชน์ได้มากที่สุดภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์แหล่งฝึก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีประเด็นที่ต้องร่วมกันพิจารณาจากการเสนอแนะของแหล่งฝึกและนักศึกษาคือ

1. ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งทางสำนักวิชาและแหล่งฝึกปฏิบัติงานในอนาคต

2. ระบบการส่งนักศึกษาและการสำรวจแหล่งฝึกที่เข้าถึงและครอบคลุมแหล่งฝึกอย่างกว้างขวางขึ้น


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. ลักษณะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการไปฝึกปฏิบัติงานที่อาจจะต้องเน้นให้เป็นแบบเฉพาะทางมากขึ้น

2. ประเมินและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะของแหล่งฝึก และนักศึกษา

3. พัฒนาแหล่งฝึกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อๆไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th