หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   14 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   16 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมเมอร์เคียว   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

สหกิจศึกษาถือเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ออกไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยเสมือนพนักงานคนหนึ่ง ทำให้นักศึกษาได้มีทักษะทางการทำงาน กระบวนความคิด รู้จักการแก้ปัญหา การปรับตัว มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในองค์กร  สหกิจศึกษาเป็นลักษณะความร่วมมือระหว่าง สถาบันศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษา โดยระบบสหกิจศึกษาจะมีความสำเร็จได้จะต้องมีกระบวนการ ก่อน ระหว่าง และหลัง สหกิจศึกษา

กระบวนการก่อนสหกิจศึกษา คือ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา การแนะแนว การปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดหาสถานประกอบการ การเลือกนักศึกษาให้ปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาได้จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่หลักสูตร หรือสาขาวิชาได้กำหนดไว้

กระบวนการระหว่างสหกิจศึกษา เป็นขั้นตอนการออกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยในขั้นตอนนี้ สถานประกอบการต้องมี ผู้นิเทศงาน ที่ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษา  การส่งแผนการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ สำหรับการดูแล ให้คำปรึกษา การประเมินความก้าวหน้าของโครงงานพิเศษ การนิเทศงานนักศึกษาที่จะต้องมีการประชุม 3 แบบ คือ การประชุมพบปะระหว่างอาจารย์ กับ นักศึกษา ระหว่างอาจารย์ กับ ผู้นิเทศงาน และระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา และผู้นิเทศงาน

กระบวนการหลังสหกิจศึกษา เป็นขั้นตอนการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา การแลกประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา  การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา การให้นักศึกษาประเมินตนเอง การประเมินสถานประกอบการ  การส่งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวการเป็นคณาจารย์นิเทศที่ดี การเตรียมแผนก่อนการนิเทศสหกิจ และรูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงานของนักศึกษา

แนวทางการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษา ที่จะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ การออกแบบแผนสหกิจศึกษา และแผนการนิเทศสหกิจศึกษา

การจัดโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะ กระบวนความคิดของนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมพบปะระหว่าง นักศึกษา และสถานประกอบการ หรือระหว่างรุ่นพี่ พบ รุ่นน้อง เป็นต้น

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับ หลักสูตร หรือ สาขาวิชา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th