หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 พ.ย. 2553    ถึงวันที่   21 พ.ย. 2553
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Society for Free Radical and Medicine, Florida, USA   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    SFRBM 16th Annaul Meeting
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

เพื่อเข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายการวิจัยสู่ระดับสากล และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Doxorubicin-induce central nervous system toxicity and protection by xanthone derivative of Garcinia mangostana ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นๆ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัย กับสถาบันในต่างประเทศ และพัฒนาผลงานวิจัย การเรียน การสอน การวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัญฑิตศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สู่การเรียน การสอน การวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัย องค์ความรู้สู่ชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th