หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   31 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Faculty of Medicine, University of Kentucky, USA   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    UMAP ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกับFaculty of Medicine, University of Kentucky, USA
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  เพื่อปฏิบัติการวิจัยร่วมกับ Department of Toxicology, Faculty of Medicine, University of Kentucky, USA โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ UMAP สำนักงานอุดมศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง Doxorubicin-induce central nervous system toxicity: The protective effects of xanthone, dervative from Garcinia mangostana.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถพัฒนาด้านผลงานวิจัย เทคนิควิธีการวิจัยขั้นสูง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน การวิจัย ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้ง ปริญญาโทและเอก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการต้านอนุมูลอิสระและการป้องกันอาการข้างเคียงของระบบประสาทสมองจากการได้รับเคมีบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th